Kluby Sportowe Gminy Wielgie

Odnośniki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Wielgie

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, charakter prawny.

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” (w skrócie GLKS „Wicher”) zwany dalej Klubem.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar gminy Wielgie z siedzibą w Wielgiem.

 

§ 3

Klub posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub działa w ramach Kujawsko Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

 

§ 5

Klub jako członek Kujawsko Pomorskiego Związku Piłki Nożnej realizuje wytyczne w zakresie sportu kwalifikowanego.

 

§ 6

Klub używa godła, flagi i barw Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

 

§ 7

Klub używa pieczęci, odznaki i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 8

Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków oraz społecznej pracy swych działaczy.

 

Rozdział 2

Cel, sposoby i środki działania.

 

 

§ 9

Celem działalności Klubu jest rozwój i upowszechnianie wybranych dyscyplin sportu, turystyki, stałe podnoszenie ich poziomu, jak również stwarzanie dogodnych warunków w tym zakresie.

 

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Klub stosuje następujące środki i sposoby działania:

 1. Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w oparciu pomoc władz administracyjnych oraz we współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

 2. Organizuje masowe zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe i turystyczne dla swych członków oraz mieszkańców wsi, jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez inne jednostki organizacyjne kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje.

 3. Stwarza młodzieży wiejskiej możliwość podnoszenia jej poziomu sportowego.

 4. Organizuje kursy, seminaria i obozy dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy.

 5. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz turystycznymi, rozwija działalność w zakresie ich budownictwa, remontów i konserwacji.

 6. Współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami.

 7. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi.

 

 

§ 11

Klub kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, umacniając i rozwijając inicjatywę oraz samorządowe formy działania wszystkich ogniw organizacyjnych.

 

§ 12

Klub działa w myśl zasad centralizmu demokratycznego, a w szczególności:

 1. Wszystkie władze Klubu są wybrane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności.

 2. Wszystkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu działają zgodnie z uchwałami władz.

 3. Władze wyższego stopnia mają prawo zawieszania lub uchwalania uchwał władz Klubu, jeżeli uchwały te były sprzeczne ze statutem lub kierunkami działania.

 4. Władze Klubu podejmują samodzielnie uchwały z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji władz KPZPN.

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

 

 

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych;

 2. Nadzwyczajnych;

 3. Honorowych.

 

§ 14

Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne.

Dopuszcza się członkostwo osób niepełnoletnich za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów z tym, że mają oni czynne i bierne prawo wyborcze wyłącznie w Klubie. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

 2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych.

 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.

 4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

 5. Korzystać z urządzeń Klubu.

 6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

 

 

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz Klubu.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 3. Branie czynnego udziału w działalności Klubu, a w szczególności w zawodach sportowych i innych imprezach sportowych i turystycznych.

 4. Podnoszenie poziomu sportowego oraz dbałość o mienie społeczne.

 

§ 17

Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być instytucje, organizacje o zasięgu lokalnym zainteresowane i współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.

Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

§ 18

Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

 1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.

 2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

 

§ 19

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

 1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowej działalności.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielenie pomocy finansowej i materialnej Klubowi.

 3. Przestrzeganie postanowień statutu.

 

 

§ 20

Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne zasłużone w rozwoju kultury fizycznej. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd Klubu.

Członkowie honorowi mają prawo:

 1. Brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu.

 2. Brać udział w imprezach organizowanych przez Klub.

 3. Korzystania z uprawnień i przywilejów wynikających z działalności statutowej Klubu.

Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu Klubu.

 

§ 21

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Wystąpienia członków zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.

 2. Skreślenie z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

 3. Wykluczenie w razie istotnego naruszenia postanowień statutu Klubu.

 4. Rozwiązania Klubu.

 

 

Rozdział 4

 

§ 22

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa dwa lata.

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zebrania.

 

§ 23

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinny być podane do wiadomości nie później niż na 14 dni przed datą zebrania.

 

§ 24

 1. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie.

 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

 

 

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

- przedstawiciele władz nadrzędnych Klubu

- osoby posiadające godność członka honorowego

- osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 26

Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim o najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne przy obecności 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalenie planu działania Klubu.

 2. Rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności.

 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

 

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwołuje jego Zarząd na skutek:

 1. Uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 2. Uchwały Zarządu Klubu lub wniosku komisji Rewizyjnej.

 3. Wniosku uchwalonego przez co najmniej 50% członków Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia uchwały lub wniosku, obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

 

§ 29

Zarząd składa się z 5 – 11 członków, w tym:

- z prezesa,

- 1-3 wiceprezesów,

- sekretarza,

- skarbnika.

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.

 

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych.

 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu.

 4. Uchwalenie budżetu Klubu.

 5. Zarządzanie finansami i majątkiem Klubu.

 6. Sprawozdanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych oraz członków Klubu, udzielenie im pomocy i koordynowanie ich działalności.

 7. Powoływanie Komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności.

 8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

§ 31

 1. Zarząd może wybrać ze swojego grona Prezydium w liczbie 3-7 osób, w tym:

- prezesa,

- wiceprezesów,

- sekretarza,

- skarbnika.

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium.

 

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym: przewodniczącego i sekretarza.

 2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalności finansowej podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 5. Przeprowadza okresowe kontrole statutowe i finansowe działalności Klubu, co najmniej raz w roku.

 6. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.

 7. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości określa terminy ich usunięcia.

 8. Składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 

 

Rozdział 5

Sekcje Klubu

 

 

§ 33

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.

 

§ 34

Sekcje grupują członków według ich zainteresowań.

 

§ 35

Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.

 

 

Rozdział 6

Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów.

 

 

 

§ 36

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 

§ 37

W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia kar zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Kujawsko – Pomorski Związek Piłki Nożnej.

 

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze.

 

 

§ 38

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

Na fundusze Klubu składają się:

- dotacje państwowe i samorządowe,

- wpływy ze składek członkowskich,

- darowizny.

 

§ 39

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony jest Zarząd Klubu.

 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli władz Klubu, tj. Prezesa, Skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków Zarządu Klubu.

 

 

 

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 

 

§ 40

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością głosów (co najmniej 2/3) w obecności minimum 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 41

Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością głosów (co najmniej 2/3) w obecności minimum 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała powinna określić sposób likwidacji klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Dodatkowa treść

Kontakt

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8

87-603, Wielgie

Email: gmina@wielgie.pl

Telefon: (54) 289-73-80

Faks: (54)289-77-95

http://www.wielgie.pl
[obiekt mapy] Gmina Wielgie - Lokalizacja

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.