Przejście do sekcji:

Treść strony - Informacje o klubie

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Wielgie

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, charakter prawny.

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” (w skrócie GLKS „Wicher”) zwany dalej Klubem.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar gminy Wielgie z siedzibą w Wielgiem.

 

§ 3

Klub posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub działa w ramach Kujawsko Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

 

§ 5

Klub jako członek Kujawsko Pomorskiego Związku Piłki Nożnej realizuje wytyczne w zakresie sportu kwalifikowanego.

 

§ 6

Klub używa godła, flagi i barw Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

 

§ 7

Klub używa pieczęci, odznaki i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 8

Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków oraz społecznej pracy swych działaczy.

 

Rozdział 2

Cel, sposoby i środki działania.

 

 

§ 9

Celem działalności Klubu jest rozwój i upowszechnianie wybranych dyscyplin sportu, turystyki, stałe podnoszenie ich poziomu, jak również stwarzanie dogodnych warunków w tym zakresie.

 

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Klub stosuje następujące środki i sposoby działania:

 1. Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w oparciu pomoc władz administracyjnych oraz we współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

 2. Organizuje masowe zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe i turystyczne dla swych członków oraz mieszkańców wsi, jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez inne jednostki organizacyjne kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje.

 3. Stwarza młodzieży wiejskiej możliwość podnoszenia jej poziomu sportowego.

 4. Organizuje kursy, seminaria i obozy dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy.

 5. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz turystycznymi, rozwija działalność w zakresie ich budownictwa, remontów i konserwacji.

 6. Współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami.

 7. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi.

 

 

§ 11

Klub kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, umacniając i rozwijając inicjatywę oraz samorządowe formy działania wszystkich ogniw organizacyjnych.

 

§ 12

Klub działa w myśl zasad centralizmu demokratycznego, a w szczególności:

 1. Wszystkie władze Klubu są wybrane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności.

 2. Wszystkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu działają zgodnie z uchwałami władz.

 3. Władze wyższego stopnia mają prawo zawieszania lub uchwalania uchwał władz Klubu, jeżeli uchwały te były sprzeczne ze statutem lub kierunkami działania.

 4. Władze Klubu podejmują samodzielnie uchwały z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji władz KPZPN.

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

 

 

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych;

 2. Nadzwyczajnych;

 3. Honorowych.

 

§ 14

Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne.

Dopuszcza się członkostwo osób niepełnoletnich za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów z tym, że mają oni czynne i bierne prawo wyborcze wyłącznie w Klubie. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

 2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych.

 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.

 4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

 5. Korzystać z urządzeń Klubu.

 6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

 

 

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz Klubu.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 3. Branie czynnego udziału w działalności Klubu, a w szczególności w zawodach sportowych i innych imprezach sportowych i turystycznych.

 4. Podnoszenie poziomu sportowego oraz dbałość o mienie społeczne.

 

§ 17

Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być instytucje, organizacje o zasięgu lokalnym zainteresowane i współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.

Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

§ 18

Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

 1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.

 2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

 

§ 19

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

 1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowej działalności.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielenie pomocy finansowej i materialnej Klubowi.

 3. Przestrzeganie postanowień statutu.

 

 

§ 20

Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne zasłużone w rozwoju kultury fizycznej. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd Klubu.

Członkowie honorowi mają prawo:

 1. Brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu.

 2. Brać udział w imprezach organizowanych przez Klub.

 3. Korzystania z uprawnień i przywilejów wynikających z działalności statutowej Klubu.

Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu Klubu.

 

§ 21

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Wystąpienia członków zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.

 2. Skreślenie z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

 3. Wykluczenie w razie istotnego naruszenia postanowień statutu Klubu.

 4. Rozwiązania Klubu.

 

 

Rozdział 4

 

§ 22

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa dwa lata.

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zebrania.

 

§ 23

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinny być podane do wiadomości nie później niż na 14 dni przed datą zebrania.

 

§ 24

 1. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie.

 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

 

 

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

- przedstawiciele władz nadrzędnych Klubu

- osoby posiadające godność członka honorowego

- osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 26

Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim o najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne przy obecności 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalenie planu działania Klubu.

 2. Rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności.

 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

 

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwołuje jego Zarząd na skutek:

 1. Uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 2. Uchwały Zarządu Klubu lub wniosku komisji Rewizyjnej.

 3. Wniosku uchwalonego przez co najmniej 50% członków Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia uchwały lub wniosku, obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

 

§ 29

Zarząd składa się z 5 – 11 członków, w tym:

- z prezesa,

- 1-3 wiceprezesów,

- sekretarza,

- skarbnika.

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.

 

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych.

 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu.

 4. Uchwalenie budżetu Klubu.

 5. Zarządzanie finansami i majątkiem Klubu.

 6. Sprawozdanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych oraz członków Klubu, udzielenie im pomocy i koordynowanie ich działalności.

 7. Powoływanie Komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności.

 8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

§ 31

 1. Zarząd może wybrać ze swojego grona Prezydium w liczbie 3-7 osób, w tym:

- prezesa,

- wiceprezesów,

- sekretarza,

- skarbnika.

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium.

 

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym: przewodniczącego i sekretarza.

 2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalności finansowej podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 5. Przeprowadza okresowe kontrole statutowe i finansowe działalności Klubu, co najmniej raz w roku.

 6. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.

 7. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości określa terminy ich usunięcia.

 8. Składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 

 

Rozdział 5

Sekcje Klubu

 

 

§ 33

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.

 

§ 34

Sekcje grupują członków według ich zainteresowań.

 

§ 35

Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.

 

 

Rozdział 6

Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów.

 

 

 

§ 36

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 

§ 37

W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia kar zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Kujawsko – Pomorski Związek Piłki Nożnej.

 

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze.

 

 

§ 38

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

Na fundusze Klubu składają się:

- dotacje państwowe i samorządowe,

- wpływy ze składek członkowskich,

- darowizny.

 

§ 39

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony jest Zarząd Klubu.

 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli władz Klubu, tj. Prezesa, Skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków Zarządu Klubu.

 

 

 

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 

 

§ 40

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością głosów (co najmniej 2/3) w obecności minimum 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 41

Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością głosów (co najmniej 2/3) w obecności minimum 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała powinna określić sposób likwidacji klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Przejdź do początku strony